Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Camella Bot Voedingsadvies: ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 80008992. Camella Bot Voedingsadvies levert diensten op het gebied van voeding, beweging, advies en coaching.

1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Camella Bot Voedingsadvies heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Camella Bot Voedingsadvies zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Camella Bot Voedingsadvies.

1.3 Derden: in voorkomende gevallen kan Camella Bot Voedingsadvies haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Camella Bot Voedingsadvies kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, genoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

1.5 Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden die op de opdrachten zoals overeengekomen met Camella Bot Voedingsadvies van toepassing zijn, tenzij tussen de opdrachtgever en Camella Bot Voedingsadvies schriftelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Camella Bot Voedingsadvies.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden  zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij Derden betrokken worden.

2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.4 Camella Bot Voedingsadvies behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING

3.1 Offertes van Camella Bot Voedingsadvies zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Camella Bot Voedingsadvies is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Camella Bot Voedingsadvies zich het recht voor de, met de Opdrachtgever overeengekomen, Opdrachtsom voor de door Camella Bot Voedingsadvies te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Camella Bot Voedingsadvies niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen Opdrachtsom.

3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van een voorstel die is uitgebracht door Camella Bot Voedingsadvies, dan wel door een schriftelijke, mondelinge of per email akkoord geven.

3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Camella Bot Voedingsadvies uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de Opdrachtgever wordt geacht aan Camella Bot Voedingsadvies, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Camella Bot Voedingsadvies een aanvang is gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Camella Bot Voedingsadvies de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke Opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

Camella Bot Voedingsadvies zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Camella Bot Voedingsadvies niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen van Camella Bot Voedingsadvies hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Camella Bot Voedingsadvies is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Camella Bot Voedingsadvies zich het recht de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

7.1 In de offerte van Camella Bot Voedingsadvies staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Camella Bot Voedingsadvies voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

7.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW. Dit geldt tevens voor andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 8. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1 Het arbeidskosten van Camella Bot Voedingsadvies en de door haar aan Opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Camella Bot Voedingsadvies steeds door middel van een digitale factuur aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.2 Betaling door de Opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

8.3 Na deze vervaldag is de Opdrachtgever in verzuim en is zij aan Camella Bot Voedingsadvies over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Camella Bot Voedingsadvies worden opgeschort, dit zonder dat Camella Bot Voedingsadvies dientengevolge jegens Opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is Camella Bot Voedingsadvies in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

8.4 Is de Opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Camella Bot Voedingsadvies of schiet de Opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Camella Bot Voedingsadvies te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de Opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen Opdrachtsom.

8.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Camella Bot Voedingsadvies gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

8.6 Camella Bot Voedingsadvies kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht de zorgverzekeraar van de Opdrachtgever niet tot (gehele of gedeeltelijke) vergoeding overgaan. De betalingsverplichting naar Camella Bot Voedingsadvies zal te alle tijden blijven staan. Vergoeding zal altijd eerst van het eigen risico worden ingehouden.

8.7 Nadat de afgesproken periode van opdracht is verstreken, stoppen de overeengekomen periodieke betalingen automatisch. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

ARTIKEL 9. ANNULERINGSVOORWAARDEN COACHGESPREK

Als Opdrachtgever een telefonische afspraak wil afzeggen, dient Opdrachtgever dit minimaal 24 uur van tevoren via WhatsApp of per mail aan Camella Bot Voedingsadvies kenbaar te maken. Bij afzegging binnen 24 uur of wanneer Opdrachtgever zonder bericht niet telefonisch beschikbaar is voor de afspraak, zal de afspraak komen te vervallen.

ARTIKEL 10. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT

10.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

10.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coach gesprekken, voedingsplannen en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

Indien de Opdrachtgever de opdracht tussentijds besluit te beëindigen, is Camella Bot Voedingsadvies bevoegd de verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Deze factuur zal worden berekend aan de hand van de bestede tijd, tegen de door Camella Bot Voedingsadvies gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de Opdrachtgever en Camella Bot Voedingsadvies anders is overeengekomen.

ARTIKEL 12. Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Camella Bot Voedingsadvies heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedssfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn vanwege ziekte of tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 Camella Bot Voedingsadvies is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan Opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Camella Bot Voedingsadvies geleverde zaken en/of diensten.

13.2 Daarnaast is Camella Bot Voedingsadvies nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Camella Bot Voedingsadvies rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

Modellen, documenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Camella Bot Voedingsadvies voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Camella Bot Voedingsadvies. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Camella Bot Voedingsadvies. Op alle door Camella Bot Voedingsadvies ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

Camella Bot Voedingsadvies is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar Opdrachtgever bekend is geworden. Camella Bot Voedingsadvies houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar Opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de Opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan Derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. HERROEPINGSRECHT

Producten die via de webwinkel van Camella Bot Voedingsadvies worden verkocht worden op maat volgens de door Opdrachtgever ingevoerde intake gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

ARTIKEL 17. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Camella Bot, Camella Bot Voedingsadvies

Bisonspoor 1161-41, 3605 KV, Maarssen

info@camellabot.nl

KvK- nummer: 80008992

Btw-identificatienummer: NL003379563B05